Article 1113

Title of the article

ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL PRINCIPLES OF ACTIVE PACKETS FOR INFORMATION EXCHANGE
AND DISTRIBUTED APPLICATION CONFIGURATION 

Authors

Shibanov Sergey, Candidate of engineering sciences, associate professor, sub-department of software and computer application, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), serega@pnzgu.ru
Mezenkov Anton, Postgraduate student, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), 5114@bk.ru
Shevchenko Olga, Applicant, sub-department of software and computer application, Penza State University
(Penza, 40 Krasnaya str.), shevka_oa@mail.ru
Ilyushkin Aleksey, Postgraduate student, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), alexey.ilyushkin@gmail.com 

Index UDK

004.623; 004.75 

Abstract

The article considers a concept of usage of active packet technology for information exchange and configuration of distributed applications. The authors describe the internal structure and management of active packets. The work also suggests the classification of active packets.

Key words

distributed applications, active packet, classification of active packages, node execution environment of active packets, system storage of active packets, configuration, data communication. 

Download PDF
References

1. Tanenbaum, E. Raspredelnnyye sistemy. Printsipy i paradigmy / E. Tanenbaum, M. Sten. – SPb. : Piter, 2003. – 877 s.
2. Grunevegen, KH. Konfigurirovaniye ili adaptatsiya? / KH. Grunevegen // Otkrytyye sistemy. – 2008. – № 6. – S. 37–41.
3. Shibanov, S. V. Aktivnaya sistema upravleniya tirazhirovaniyem i sinkhronizatsiyey metadannykh v korporativnykh informatsionnykh sistemakh / S. V. Shibanov, O. A. Shevchenko, A. S. Ilyushkin // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskiye nauki. – 2010. – № 1. – S. 25–35.
4. Shibanov, S. V. Konfigurirovaniye i adaptatsiya prilozheniy raspredelennykh informatsionnykh sistem na osnove tekhnologii aktivnykh paketov / S. V. Shiba-nov, A. A. Mezenkov, O. A. Shevchenko, A. S. Ilyushkin // Nauchnyy servis v seti Internet: poisk novykh resheniy : tr. Mezhdunar. superkomp'yuternoy konf. – M. : Izd-vo MGU, 2012. – S. 562–569.
5. Brad Price. Mastering System Center Operations Manager 2007 / Brad Price, John Paul Mueller, Scott Fenstermacher. – Published by Wiley Publishing, 2007. – 432 p.
6. Ilyushkin, A. S. Kontseptsiya aktivnogo paketa dlya rasprostraneniya dannykh v raspredelennykh sistemakh / A. S. Ilyushkin, S. V. Shibanov, O. A. Shevchenko // Tekhnologii Microsoft v teorii i praktike programmirovaniya : materialy konf. – N. Novgorod : Izd-vo NNGU, 2010. – S. 158–160.
7. Kshemkalyani, A. D. Distributed Computing. Principles, Algorithms, and Systems / A. D. Kshemkalyani, M. Sighal. – Cambridge : Cambridge University Press, 2008. – 756 p.
8. Ilyushkin, A. S. Sistema ispolneniya aktivnogo paketa v uzlakh raspredelen-noy sistemy / A. S. Ilyushkin, S. V. Shibanov, O. A. Shevchenko // Tekhnologii Microsoft v teorii i praktike programmirovaniya : materialy konf. – N. Novgorod : Izd-vo NNGU, 2010. – S. 165–167.
9. Nortkatt, S. Zashchita setevogo perimetra / S. Nortkatt, K. Frederik, R. V. Richi i dr. – SPb. : TID «DS», 2004. – 672 s.

 

Дата создания: 28.01.2014 09:43
Дата обновления: 28.08.2014 10:36